Lưu trữ Danh mục: Case study

Case study là trang tổng hợp tất cả công trình, dự án do Hải Đăng Quang triển khai. Thông qua họat động kinh doanh góp phần tích cực nâng cao chất lượng sống của người dân Việt nam về phương diện chiếu sáng & thiết bị điện.